TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp hỗn hợp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp hỗn hợp )

STT VNR500 Doanh nghiệp