TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

STT VNR500 Doanh nghiệp