TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp