TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác và xử lý nước sạch )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác và xử lý nước sạch )

STT VNR500 Doanh nghiệp