TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông – lâm – thủy sản khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông – lâm – thủy sản khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp