TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 161 CÔNG TY CP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI
2 476 CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH
3 492 CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG