TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh phương tiện vận tải khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh phương tiện vận tải khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp