Phương pháp luận VNR500...

30/07/2015

Chuyên mục:

Giới thiệu Gửi hồ sơ
Phương pháp luận Câu lạc bộ VNR500

Phương pháp luận của VNR 500 được xây dựng đảm bảo  nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp:
Là doanh nghiệp hạch toán độc lập không phân biệt vốn sở hữu, có tư cách pháp nhân, được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Dữ liệu đánh giá được dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu điều tra của Vietnam Report và các nguồn điều tra trên toàn quốc của các cơ quan chức năng tính đến thời điểm 31 tháng 12 của năm trước đó.
Ví dụ: Bảng xếp hạng năm 2008 được đánh giá dựa trên dữ liệu tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cập nhật đến hết 31/12/2007.

Các tiêu chí đánh giá:
+ Doanh thu
+ Lợi nhuận
+ Tốc độ tăng trưởng
+ Tổng tài sản
+ Tổng số lao động

Mô hình xếp hạng:
Qua đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu cũng như sự không đồng bộ trong cơ chế hạch toán kế toán, chúng tôi nhận thấy mô hình đánh giá đơn giản và hiệu quả về doanh thu của Fortune 500 là phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam, vì vậy bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên tiêu chí doanh thu. Tuy nhiên, chúng tôi  sẽ bổ sung xếp hạng các doanh nghiệp nằm trong VNR500 theo các tiêu chí độc lập khác như: Top doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất, Top doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất, Top doanh nghiệp có số lao động lớn nhất làm căn cứ tham khảo hiện trạng sức mạnh các doanh nghiệp theo từng khía cạnh.

Sau thời điểm công bố bảng xếp hạng VNR500 năm 2009, chúng tôi sẽ gửi phiếu điều tra chi tiết, kết hợp với phỏng vấn tới các doanh nghiệp lớn trong bảng xếp hạng VNR500 cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài VNR500 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ cho các hoạt động đánh giá xếp hạng về sau.

Vietnam Report hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước cũng như các đối tác hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng trong và ngoài nước nhằm xây dựng và thúc đẩy ngành xếp hạng non trẻ của Việt Nam theo kịp bước tiến của thời đại.

Theo