TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Trà Vinh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Trà Vinh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 372 TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1-CTCP
2 445 CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG