ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xi Măng Fico Tây Ninh

12/05/2017

Người tạo 2791

Chuyên mục:

Vào lúc 13:30 ngày 27/03/2017, Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh đã tổ chức thành công phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Thành phần tham dự cuộc họp như sau:

I. Đại diện Cổ đông:

1/ Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP (FiCO):

           · Ông Nguyễn Ngọc Bền –  Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty FiCO

           · Ông Nghiêm Chí Minh  –  Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty FiCO

2/ Công ty CP ĐTXDHT & KTM Tân Việt Bắc:

         ·  Ông Nguyễn Văn Bắc   – Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc

          · Ông Phạm Xuân Mạnh – Phó Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc

3/ Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang:

         · Ông Lý Thanh Tâm       – P.TGĐ Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

4/ Ông Phạm Thành Tuân       – Trưởng phòng kiểm toán nội bộ TCT FiCO

Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Bùi Thị Thúy Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng & Khai thác mỏ Tân Việt Bắc

5/ Bà Trần Thị Xuân Lan        –  Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TAFiCO.

Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công đoàn Công ty CPXM FiCO Tây Ninh.

 II. Hội đồng Quản trị:  

           - Ông Nguyễn Quang Trung    – Chủ tịch HĐQT Công ty TAFiCO -  Tổng Giám đốc Tổng Công ty FiCO.

           · Ông Hoàng Cảnh Nguyễn –  UV.HĐQT, Tổng Giám Đốc TAFiCO.

           · Ông Lê Đức Huy               –  UV.HĐQT Công ty TAFiCO.

           · Ông Đoàn Nguyễn Trọng Hải – UV.HĐQT, Phó TGĐ Công ty TAFiCO.

           · Ông Nguyễn Quang Tín –  UV.HĐQT, Kế toán trưởng DIC Corp.

 III. Ban Kiểm soát: 

            - Ông Đặng Xuân Long   – TV.BKS, Phó ban tài chính TCT FiCO.

            - Bà Nguyễn Thị Thoa     – TV.BKS.

            - Ông Nguyễn Thành Đức   – TV.BKS, CV tài chính Tập đoàn CN Cao su VN

IV. Đại biểu khách mời:

- Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các nhà máy, bộ phận trực thuộc Công ty TAFiCO.

- Các nhân sự được đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 -2022) của Cổ đông Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP và Công ty Cổ phần ĐT XDHT và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc.

Sau 3 - 4 giờ làm việc, Cuộc họp đã được các cổ đông thông qua các nội dung chính như sau:

1.     Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2016.

2.      Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2016

3.     Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

4.     Thông qua  báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

5.     Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2017

6.     Thông qua kết quả  đầu tư năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017

7.     Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

8.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của công ty TAFICO

9.     Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017

10.     Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017

11.    Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022):

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 07 thành viên:

      1. Ông Nguyễn Công Bảo                                

      2. Ông Lê Đức Huy                                          

      3. Ông Lã Thái Hiệp                                         

      4. Ông Phạm Xuân Mạnh                                 

      5. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn                            

      6. Ông Phạm Thành Tuân                                

      7. Ông Nguyễn Quang Trung                           

Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 03 thành viên:

      1. Ông Đặng Xuân Long                                  

      2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

      3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền

12.  Kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022)  như sau:

      1. Ông Nguyễn Quang Trung       Chủ tịch HĐQT

      2. Ông Đặng Xuân Long              Trưởng Ban Kiểm soát

      3. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn        Tổng Giám đốc

Phiên họp đã diễn ra thành công tốt đẹp với các thảo luận, đóng góp ý kiến chỉ đạo từ các cổ đông và HĐQT Công ty TAFiCO, vạch ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh. Phiên họp kết thúc vào lúc 18:30 cùng ngày.

Các hình ảnh của đại hội:

Các Cổ đông, đại biểu đang làm lễ Chào cờ khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2016

Ông Hoàng Cảnh Nguyễn - TGĐ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Nguyễn Quang Tín đang phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tri ân các thành viên HĐQT và BKS

Ông Phan Anh Hải - GĐ Bộ phận Tổ chức - Nhân sự - Pháp chế thông qua thể lệ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bà Phạm Thị Kiều Dung báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông đang bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

Các cổ đông đang bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

Các cổ đông đang bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Xi măng Fico Tây Ninh

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *