TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 178 TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
2 259 CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ
3 267 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
4 306 CÔNG TY CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH
5 399 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN