TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Thăm dò, khai thác dầu mỏ và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Thăm dò, khai thác dầu mỏ và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 314 TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP