TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 236 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
2 495 CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA