TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Ngãi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Ngãi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 73 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
2 201 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI