TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh quặng kim loại khác và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh quặng kim loại khác và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 100 CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN MA SAN
2 119 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO