TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 1 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 120 CÔNG TY CP ÔTÔ TMT
3 222 CÔNG TY CP DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH
4 238 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
5 312 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG