TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

STT VNR500 Doanh nghiệp